...

อาคารโรงฝึกงาน 1

หมายเลขอาคาร 16 ชื่อเรียกอาคาร อาคารโรงฝึกงาน 1
ชื่อภาษาอังกฤษ Product Design 1


ผู้จัดทำ : นางสาวสุวนันท์ บังคม , นางสาวหทัยรัตน์ วรรณขาม , นายอภิวัฒน์ สุกเหลือง
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ : www.sskru.ac.th