...

อาคารบรรณราชนครินทร์

หมายเลขอาคาร 2 ชื่อเรียกอาคาร ตึกห้องสมุด
ชื่อภาษาอังกฤษ Library


ผู้จัดทำ : นางสาวสุวนันท์ บังคม , นางสาวหทัยรัตน์ วรรณขาม , นายอภิวัฒน์ สุกเหลือง
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ : www.sskru.ac.th