...

ฝ่ายอาคารสถานที่

หมายเลขอาคาร 24 ชื่อเรียกอาคาร ฝ่ายอาคารสถานที่
ชื่อภาษาอังกฤษ Properties Division


ผู้จัดทำ : นางสาวสุวนันท์ บังคม , นางสาวหทัยรัตน์ วรรณขาม , นายอภิวัฒน์ สุกเหลือง
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ : www.sskru.ac.th