...

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา (สมเด็จพระเทพฯ) / (สธ)

หมายเลขอาคาร 3 ชื่อเรียกอาคาร อาคาร 3(ตึกแฝด)
ชื่อภาษาอังกฤษ HUSO


ผู้จัดทำ : นางสาวสุวนันท์ บังคม , นางสาวหทัยรัตน์ วรรณขาม , นายอภิวัฒน์ สุกเหลือง
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ : www.sskru.ac.th