...

อาคารส่งเสริมสุขภาพอเนกประสงค์

หมายเลขอาคาร 30 ชื่อเรียกอาคาร อาคารส่งเสริมสุขภาพ
ชื่อภาษาอังกฤษ Health-purpose building


ผู้จัดทำ : นางสาวสุวนันท์ บังคม , นางสาวหทัยรัตน์ วรรณขาม , นายอภิวัฒน์ สุกเหลือง
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ : www.sskru.ac.th