Responsive image

สนามกีฬากลาง

ชื่อเรียกอาคาร สนามกีฬากลาง
ชื่อภาษาอังกฤษ Sports


ผู้จัดทำ : นางสาวสุวนันท์ บังคม , นางสาวหทัยรัตน์ วรรณขาม , นายอภิวัฒน์ สุกเหลือง
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ : www.sskru.ac.th