Responsive image

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

ชื่อเรียกอาคาร โรงเรียนสาธิต
ชื่อภาษาอังกฤษ Demonstration school


ผู้จัดทำ : นางสาวสุวนันท์ บังคม , นางสาวหทัยรัตน์ วรรณขาม , นายอภิวัฒน์ สุกเหลือง
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ : www.sskru.ac.th