Responsive image

ศาลาประดิษฐานพระพุทธราชภัฏมุนี

ชื่อเรียกอาคาร ศาลาพระ
ชื่อภาษาอังกฤษ -


ผู้จัดทำ : นางสาวสุวนันท์ บังคม , นางสาวหทัยรัตน์ วรรณขาม , นายอภิวัฒน์ สุกเหลือง
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ : www.sskru.ac.th