Responsive image

อาคารพัชรกิตติยาภา

ชื่อเรียกอาคาร อาคาร 7
ชื่อภาษาอังกฤษ GENERAL EDUCATION


ผู้จัดทำ : นางสาวสุวนันท์ บังคม , นางสาวหทัยรัตน์ วรรณขาม , นายอภิวัฒน์ สุกเหลือง
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ : www.sskru.ac.th