Responsive image

ศรีพฤทธาลัย ราชภัฏสัมมนาคาร

ชื่อเรียกอาคาร โรงแรมศรีพฤทธาลัย
ชื่อภาษาอังกฤษ Hotel The University of Sri power


ผู้จัดทำ : นางสาวสุวนันท์ บังคม , นางสาวหทัยรัตน์ วรรณขาม , นายอภิวัฒน์ สุกเหลือง
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ : www.sskru.ac.th